ReadyPlanet.com
bulletลงประกาศฟรี
bulletบทความ


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


เงื่อนไขการสมัครสมาชิกสมาพันธ์

 ขั้นตอนการอนุมัติการสมัครสมาชิก

สมาชิกสามัญนิติบุคคล

1. ผู้สมัครสมาชิกสามัญนิติบุคคล ต้องกรอกใบสมัครสมาชิกและใบสมัครสอบ

– สบทบ สมาชิกรายปี 500 บาท

– ค่าบัตรสมาชิก 300 บาท

– ค่าสมัครสอบ 300 บาท

– ค่าสายคล้องคอ 150 บาท

– ค่าคู่มือ 150 บาท 

รวมทั้งหมด 1,400  บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)


2. ผู้สมัครสมาชิกสามัญนิติบุคคลที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรมหรือไม่มีใบรับรองผ่านการอบรม จะต้องเข้ารับการอบรมจากสถาบันอมรมที่สมาพันธ์ฯ ให้การรับรอง


3. สมาพันธ์ฯ ตรวจสอบใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก


4. สมาพันธ์ฯ ติดต่อกรรมการที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงผู้สมัคร เพื่อมอบให้กรรมการไปตรวจสอบสถานที่ทำการ (เฉพาะในเขต กทม. และ ปริมณฑล / สำหรับผู้สมัครจากต่างจังหวัดให้จัดส่งรูปที่ตั้งสำนักงาน และแผนที่มาให้พิจารณาประกอบการอนุมัติ)


5. สมาพันธ์ฯ จะนำเรื่องการสมัครเข้าที่ประชุม เพื่ออนุมัติการเป็นสมาชิกและผู้มีสิทธิสอบ พร้อมกับเชิญกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจ 1 ท่าน จากบริษัทผู้สมัครเข้าประชุมเพื่อแนะนำตัวต่อคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ในคราวเดียวกัน


6. ผู้สมัครสมาชิกหากผ่านการอนุมัติผู้มีสิทธิสอบ ทางสมาพันธ์ฯ จะประกาศให้ผู้สมัครทราบ


7. ผู้สมัครที่ผ่านการอนุมัติผู้มีสิทธิสอบแล้ว กรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจ 1 ท่าน จากบริษัทจะต้องเข้ารับการสอบที่จัดโดยสมาพันธ์ฯ


8. ผู้สมัครสอบที่ผ่านการสอบ ทางสมาพันธ์ฯ จะส่งผลการสอบให้ทราบพร้อมทั้งจดหมายยืนยันการเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ สมาพันธ์ฯ จัดทำบัตรมาชิกให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจหรือ ผู้รับมอบอำนาจ 1 ท่าน จากบริษัทผู้สมัคร พร้อมกับจัดส่งหนังสือข้อบังคับสมาพันธ์ฯ ให้สมาชิก

เอกสาร

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่น)

– หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ แนบท้ายหนังสือวัตถุประสงค์หลักการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (โดยระบุ : ประกอบธุรกิจตัวแทนและนายหน้าซื้อขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์) และหนังสือรับรองฯ ไม่เกิน 6 เดือน

– สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

– สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

– ภพ.20

– ภพ.01

– แผนทีรูปถ่าย บจก./หจก.

สมาชิกวิสามัญบุคคลธรรมดา

 1. ผู้สมัครสมาชิกวิสามัญบุคคลธรรมดา ต้องกรอกใบสมัครสมาชิกและใบสมัครสอบ

– วิสามัญบุคคลธรรมดา สมาชิกรายปี 1,800 บาท

– ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท

– ค่าสมัครสอบ 300 บาท

– ค่าคู่มือสอบ 150 บาท

– ค่าบัตรสมาชิก 300 บาท

– ค่าสายคล้องคอ 150 บาท

รวมทั้งหมด 3,700 บาท (สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)


2. สมาพันธ์ฯ ตรวจสอบใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก


3. ผู้สมัครสมาชิกวิสามัญที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรมหรือไม่มีใบรับรองผ่านการอบรม จะต้องเข้ารับการอบรมจากสถาบันอบรมที่สมาพันธ์ฯ ให้การรับรอง


4. ผู้สมัครที่ผ่านการอบรมแล้ว สมาพันธ์ฯ จะนำเรื่องการสมัครเข้าที่ประชุม เพื่อการอนุมัติการเป็นสมาชิกและผู้มีสิทธิสอบ พร้อมกับเชิญผู้สมัครเข้าประชุมเพื่อการแนะนำตัวต่อคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ในคราวเดียวกัน


5. ผู้สมัครสมาชิกหากผ่านการอนุมัติผู้มีสิทธิสอบ ทางสมาพันธ์ฯ จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


6. สมาชิกวิสามัญที่ผ่านการอนุมัติผู้มีสิทธิสอบแล้ว จะต้องเข้ารับการสอบที่จัดโดยสมาพันธ์ฯ


7. ผู้สมัครสอบที่ผ่านการสอบ ทางสมาพันธ์ฯ จะส่งผลการสอบให้ทราบพร้อมทั้งจดหมายยืนยันการเป็นสมาชิก


8. สมาพันธ์ฯ จัดทำบัตรสมาชิกวิสามัญให้แก่ผู้สมัครพร้อมกับจัดส่งหนังสือข้อบังคับสมาพันธ์ฯ ให้สมาชิก******สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่ด้านล่าง*******

Download

Download